Our School Established on August 15th 1947, on the Day of Independence
Welcome to all....

Thursday, 12 February 2015

METRIC MELA & GANITHOLSAVAM ON 12.2.2015

P T A  ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಶ್ರಿ ಬಾಬು  ಅನೆಕ್ಕಳ  ರಿಂ ದ  ಉ ಧ್ಗ್ಹ್ ಟ ನೆ
ಹೆ ಡ್ ಮಾ ಸ್ಟ ರ್  ಶ್ರಿ  ಮ ಹಾ ಲಿ ೦ಗೇ ಶ್ ವ ರ  ಭ ಟ್  ಉ ಪ ಸ್ತಿ ತ ರಿ ದ್ದ ರು


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ  ವಿವಿಧ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 ಎಲ್ಲ  ಅಧ್ಯಾಪಕರು  ಸಹಕರಿಸಿದರು
ಶಾ ಲೆ ಯ ಲ್ಲಿ  ಮೆ ಟ್ರಿ ಕ್ ಮೇ ಳ  ಮ ತ್ತ್  ಗ ಣಿ ತ ಮೇ ಳ   ನ ಡೆ ಯಿ ತು

ತಾ ೧೨./೨/೨೦೧೫  ಗು ರು ವಾ ರ

No comments:

Post a comment