Our School Established on August 15th 1947, on the Day of Independence
Welcome to all....

Wednesday, 1 October 2014

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನಮೇಳ,ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಮೇಳ, ಗಣಿತಮೇಳ,ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಅನೆಕ್ಕಳರವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

No comments:

Post a comment